sf7df8fF}, @& j}zfv M k|d cf]nLaf6 k|ltlglw;ef a}7s ;Daf]wg k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL ;f]daf/ ;+3Lo ;+;b ejg gofFafg]Zj/df a;]sf] k|ltlglw;efsf] a}7snfO{ ;Daf]wg ub}{ . tl:a/M /Tg >]i7÷/f;;
"/> KP Oli @ Samsad - Line Khabar
Line Khabar
सोमवार, साउन ७, २०८१ | July 22, 2024

KP Oli @ Samsad

  • Krishna Giri
  • सोमवार, बैशाख २७, २०७८
KP Oli @ Samsad

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

धेरै कमेन्ट गरिएका