sf7df8f}F, & h]7M k|d cf]nL–kqsf/ ;Dd]ng k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL z'qmaf/ k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df kl5Nnf] /fhgLlts kl/l:yltaf/] kqsf/ ;Dd]ng ub}{ . tl:a/M k|bLk/fh jGt÷/f;;
"/> PM KP Oli-Press Meet - Line Khabar
Line Khabar
सोमवार, साउन ७, २०८१ | July 22, 2024

PM KP Oli-Press Meet

  • Krishna Giri
  • शुक्रबार, जेष्ठ ७, २०७८
PM KP Oli-Press Meet

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

धेरै कमेन्ट गरिएका