k|wfgdGqL cf]nL sf7df8f}+, @# df3M k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ -g]skf_ åf/f z'qmaf/ cfof]lht cfd;efdf . t:jL/ M rG›snf If]qL,/f;;
"/> PM KP Oli_KTM Aamsava - Line Khabar
Line Khabar
बुधबार, साउन ९, २०८१ | July 24, 2024

PM KP Oli_KTM Aamsava

  • Krishna Giri
  • शुक्रबार, माघ २३, २०७७
PM KP Oli_KTM Aamsava

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित खवर

धेरै कमेन्ट गरिएका